Różne

Sycewice, 22 października 2023 r.

Mieszkańcy Sycewic
Przedstawiciel: Ryszard HENDRYK

Adres do korespondencji:
ul. Pogodna 3, 76-251 Sycewice

 

Rada Gminy Kobylnica
Sz. P. Leon KIZIUKIEWICZ
Przewodniczący Rady Gminy Kobylnica

Wójt Gminy Kobylnica
Sz. P. Leszek KULINSKI

 

PETYCJA
W SPRAWIE UTWORZENIA I BUDOWY
CMENTARZA W SYCEWICACH

 

Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowny Panie Wójcie.

My, mieszkańcy Sycewic oraz Gminy Kobylnica, chcielibyśmy zwrócić uwagę właściwych organów Gminy Kobylnica na potrzebę podjęcia konkretnych i niezwłocznych działań zmierzających do utworzenia Cmentarza Gminnego na terenie miejscowości Sycewice. Temat cmentarza w Sycewicach był już przedmiotem wielu dyskusji i nieformalnych petycji od co najmniej 20 lat. Wielu
z pierwszych inicjatorów tej sprawy już nie żyje i nie doczekało upragnionej możliwości spoczynku w Sycewicach, w których dorastali oraz spędzili najważniejsze chwile swojego życia.

Utworzenie Cmentarza Gminnego należy do zadań własnych gminy, co wynika wprost z art. 7 ust. 1 pkt 13 ustawy o Samorządzie Gminnym i ma służyć zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty, czyli nas, mieszkańców Gminy Kobylnica. Właściwa w zakresie utworzenia cmentarza jest Rada Gminy zgodnie z art. 1 ust. 2 Ustawy o Cmentarzach i chowaniu zmarłych (dalej jako „Ustawa”), a Wójt odpowiedzialny jest za jego utrzymanie i zarządzanie zgodnie z art. 2 ust. 1 Ustawy.

Tak jak wspomniano na wstępnie, potrzeba powstania cmentarza w miejscowości Sycewice, była wielokrotnie podnoszona przez mieszkańców, choćby na odbywających się corocznie Zebraniach Sołeckich. Jako przykład można wskazać na protokół nr VI/GRS/RL/0041/2007 z 27.02.2007 r., w którym na jedno z pytań mieszkańca Pan Wójt zadeklarował, że „Jeśli chodzi o cmentarz, to do sierpnia 2007 roku planowane jest wykonanie dokumentacji, wodociągu i prac melioracyjnych . Do 2008 roku wydzielone zostanie około 100-120 kwater , które powinny zapewnić możliwość pochówku na 20-25 lat.”

Gmina wyznaczyła już w 2002 r. odpowiedni teren ze swoich zasobów i wykonała stosowny plan zagospodarowania przestrzennego (Uchwała nr XXXIV/414/2002 Rady Gminy Kobylnica z 22.02.2002 r.), który umożliwia utworzenie cmentarza w miejscowości Sycewice na działce 22/11 o powierzchni prawie 4 ha. Gmina ma w swoich zasobach główny składnik potrzebny do realizacji tego zamierzenia.

Obecnie mieszkańcy Sycewic grzebani są na wielu cmentarzach znajdujących się na terenie całego powiatu, jak i w sąsiednim województwie, tj. w Pałowie (woj. Zachodniopomorskie), w Zebowie w Słupsku na starym i nowym cmentarzu (powiat i gmina Słupsk) oraz między innymi w Kobylnicy, czy w Słonowicach.

Takie rozrzucenie po wielu nekropoliach nie sprzyja również zacieśnianiu i budowaniu relacji w lokalnej społeczności. Mając na uwadze polską kulturę i tradycję Święto Wszystkich Świętych oraz Dzień Zaduszny są w naszej kulturze ważnymi wydarzeniami, które oprócz wymiaru duchowego, mają również wymiar kulturotwórczy i towarzyski. Podczas nawiedzania grobów często spotykamy znajomych, z którymi prowadzimy rozmowy oraz wspominamy zmarłych, w tym często wspólne historie z nimi związane. W sytuacji, gdy mieszkańcy Sycewic nie mają możliwości nawiedzenia zmarłych w jednym miejscu, trudno jest o takie wspólne spotkania, które wpływałyby na zacieśnianie więzi społecznych w lokalnej społeczności. Należy przy tym wspomnieć, że Sycewice są jedną z większych i ludniejszych miejscowości w Gminie Kobylnica, co również przemawia za potrzebą niezwłocznej realizacji tego zamierzenia. Jak wspomniano na wstępie, kolejne pokolenia mieszkańców Sycewic nie doczekają upragnionego miejsca spoczynku w ich wsi.

W miejscowości Sycewice działa również Parafia Rzymskokatolicka p. w. św. Jana Bosko, której Proboszcz popiera niniejszą inicjatywę oraz potwierdza fakt grzebania mieszkańców Sycewic na wielu cmentarzach znajdujących się w bliższej lub dalszej odległości od Sycewic, również poza terenem Parafii.

z poważaniem

Załącznik:
Lista poparcia Petycji – osób