Rada Parafialna

Parafialna Rada Duszpasterska to organ doradczy, którego zadaniem jest służenie duszpasterstwu parafialnemu pomocą i radą. W swoich założeniach, Rada Parafialna ma służyć temu, aby praktykujący wierni byli świadomi swej przynależności do wspólnoty parafialnej, aby czuli się współgospodarzami parafii i czuli się za nią odpowiedzialni.
Rada Parafialna ma podwójne fundamentalne znaczenie: z jednej strony jest symbolicznym obrazem braterstwa i wspólnoty Kościoła parafialnego, a z drugiej strony stanowi narzędzie wspólnych decyzji duszpasterskich, gdzie funkcję najważniejszą – decyzyjną zarezerwowano dla księdza proboszcza.
Rada Parafialna jest więc gremium doradczym proboszcza we wszystkich sprawach parafii (Kodeks Prawa Kanonicznego kan.536 par.2) i swoją działalnością obejmuje całość życia parafialnego niosąc pomoc w wypełnianiu misji Kościoła. Przewodniczącym rady jest ks. Proboszcz. Spotkania odbywają się w zależności od potrzeb.
Rada Parafialna to grupa dojrzałych osób, żyjąca zgodnie z nauką Kościoła, czująca wspólnotę parafialną, która winna podejmować takie działania, aby pobudzić w pozostałych parafianach współodpowiedzialność za parafię.

 


 

Wytyczony cel Rada Parafialna realizuje poprzez:
1. modlitwę
2. ćwiczenia duchowe
3. dobre uczynki
4. osobistą pracę świadczoną dla całej wspólnoty parafialnej.

Wszystkie kierunki działalności Rady Parafialnej mają także za zadanie rozwijanie chrześcijańskiego życia, szerzenie wiedzy i kultury chrześcijańskiej oraz niesienie bezinteresownej pomocy duchowej i materialnej.

 


 

 

Zadaniami Rady są:

1.szukanie możliwie pełnego światła dla rozpoznawania woli Chrystusa w stosunku do parafialnej wspólnoty;

2.podejmowanie wspólnego wysiłku dla coraz głębszego zakorzenienia wierzących w życiu Kościoła;

3.zapraszanie do wspólnoty wiary tych, którzy zatrzymali się na progu Kościoła bądź nie umieją odkryć w sobie pragnienia spotkania z Bogiem.

4.doprowadzanie do rozwoju świadomości poczucia wspólnoty parafialnej;

5.zajmowanie stanowiska bądź podejmowanie działań w imieniu wspólnoty na forum parafialnym i pozaparafialnym, także społecznym, w sytuacjach tego wymagających.

6.szukanie dróg i środków pozwalających na dotarcie do tych, którzy szczególnie potrzebują umocnienia w wierze.